Probe:BGN Embryo No:N73, Slide No:73, Section No:1